AKÎDE
Allah'ın İsimleriyle İsimlenmenin Hükmü 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Allah'ın kullarından olan bir kişiyi başında elif-lam ma'rife alâmeti olmaksızın Rahmân, Rahîm veya Cebbâr gibi isimlerle çağırmak câiz midir?

Cevap: O'nun zâtına has olmayan Allah'ın isimlerine muvâfık isimleri kullanmak câizdir. Örnek olarak Melik ismini verebiliriz. Nitekim Kur'ân'da şöyle geçmektedir: 'Melik dedi ki: Onu bana getirin.' [12/Yûsuf, 50] Alîm ve Halîm de buna örnektir. 'Biz de onu halîm bir çocukla müjdeledik.' [37/Saffât, 101] Yine şöyle buyurur: 'Biz de onu alîm bir çocukla müjdeledik.' [51/Zâriyat, 28] Raûf ve Rahîm de bunun örneğidir. Yüce Allah Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfı hakkında şöyle buyurur: 'Mü'minlere karşı Raûf ve Rahîmdir.' [9/Tevbe, 128] Bununla birlikte Yaratıcının isimleri ile yaratılmışların isimleri arasında fark olduğunu bilmek gerekir. Buna göre, ne zâtında, ne isimlerinde ne de sıfatlarında hiçbir şey Allah'ın benzeri değildir. Yüce Allah şöyle buyurur: 'O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Semi'dir, Basîrdir.' [42/Şûrâ, 11]

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/2/340-341]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş