AKÎDE
Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmeyenin Küfrü Yaptığını Helâl Görmedikçe Küçük Küfürdür 12 October 2015 tarihinde eklendi

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEYENİN KÜFRÜ

YAPTIĞINI HELÂL GÖRMEDİKÇE KÜÇÜK KÜFÜRDÜR

Allâme İmâm Ebû Umer Yûsuf b. Abdillah İbn Abdilberr (vefâtı: 463 hicrî) şöyle der:

«Âlimler hükümde zulmün kasıtlı yapan ve bunun zulüm olduğunu bilen için büyük günahlardan biri olduğunda icmâ etmişlerdir. Bu konuda seleften çok şiddetli eserler rivâyet edilmiştir. Yüce Allah da şöyle buyurmuştur: 'Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' 'Zâlimlerin ta kendileridir.' 'Fâsıkların ta kendileridir.' Bu âyetler Ehl-i Kitâb hakkında indirilmiştir. Huzeyfe ve İbn Abbâs şöyle demiştir: Bu bizim hakkımızda da umûmîdir. Derler ki: Bu ümmetten biri bunu yaptığında -Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasûllerini ve âhiret gününü inkâr etmedikçe- dînden çıkarıcı küfür olmaz. Bu ma'nâ âlimlerden bir topluluktan Kur'ân'ın tefsîrinde rivâyet edilmiştir. İbn Abbâs, Tâvus, ve Ata bunlar arasındadır.»

et-Temhîd li mâ fî'l-Muvattai mine'l-Meânî ve'l-Esânid (5/74)


Yine şöyle der: «Bid'at ehlinden bir topluluk: Mu'tezile ve Hâricîler bu konuda sapmış ve Allah'ın Kitâbı'ndan zâhirleri üzere olmayan bazı âyetlerle delîl getirmişlerdir. Meselâ Yüce Allah'ın: 'Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' buyruğu ….»

et-Temhîd (17/16)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş