TİCARET
Ticârette Kârın Herhangi Bir Sınırı Var mıdır? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Ticârette kâr ile ilgili bir sınırlama var mıdır? Yoksa kârın herhangi bir sınırı yok mudur? Delîli ile birlikte cevap vermenizi istiyorum. Ayrıca tâcirin her sene ödemesi gereken vergilerin çokluğunu da unutmayınız.

Cevap: Bir malı ticâret veya kendi malı edinmek için satın alan kimsenin, bu malı aldığı fiyattan daha fazlasıyla hemen veya daha sonra satması câizdir. Kârda herhangi bir son sınır bilmiyoruz. Ancak bu konuda vârid olan teşvîkten dolayı olması gereken hafifletme ve kolaylaştırmadır. Bir beldede bir mal [herkesçe] bilinen bir fiyattan satılıyorsa Müslümanın bilgisiz olan kişiye -ona gerçeği bildirerek olması müstesnâ- daha fazlasına satmaması gerekir. Çünkü [bu durumda] daha fazlasına satılması bir çeşit hile ve aldatmadır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu teslim etmez, onu aldatmaz, ona hainlik etmez. Nerede olursa olsun ona içtenlik ve samimiyetle davranır. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem: "Dîn içtenlik ve samimiyetten ibârettir." buyurur. Bu hadîsi Müslim, Sahîh'inde rivâyet etmiştir. Yine Sahîhayn'da Cerîr b. Abdillah el-Yemânî'nin şöyle dediği rivâyet edilmiştir: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e namazı ikâme etmek, zekâtı edâ etmek ve her Müslümana karşı içten ve samimi olmak üzere bey'at ettim.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/13/89]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş