İLİM
“Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.” hadîsi sahîh midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:


Soru: Hadîs ulemasının şu hadîs hakkındaki görüşü nedir: 'Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.' Ayrıca, 'Allah'ım, güçsüzlüğümü, za'fımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum.' hadîsi sahîh midir?

Cevap:


Birincisi: 'Receb Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan da ümmetimin ayıdır.' hadîsi mevdû'/uydurma bir hadîstir. İsnâdında Ebû Bekr b. el-Hasen en-Nakkâş vardır ki bu, [yalancılıkla] itham edilmiş bir râvîdir. Yine isnâdında meçhul bir râvî olan el-Kesâî vardır. el Leâli el-Masnua fil-Ehâdîs el-Mevdua isimli kitabın sâhibi bu hadîsi [uydurma hadîsler arasında] zikretmiştir.

İkincisi: 'Allah'ım, güçsüzlüğümü, za'fımı ve insanlar nazarında hakir görülmemi sana şikayet ediyorum. Ya Erhamerrahimîn! Beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü uzak kimselere mi, yoksa işime müdahil düşmana mı? Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belâlara hiç aldırmam. Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde benim için daha geniştir. Allah'ım, gazabına giriftâr yahud hoşnutsuzluğuna düçâr olmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan dünya ve âhiret işlerinin medâr-ı salâhı yüzünün nûruna sığınırım. Allah'ım, sen razı olasıya kadar senin affını bekliyorum! Bütün havl ve kuvvet sadece seninledir.' hadîsi ise senedi i'tibâriyle zayıftır.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/3/207-208]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş