AKÎDE
Lâ İlâhe İllallah Kelimesi ile Reddedilen ve Kabûl Edilen Dört Şey 28 February 2014 tarihinde eklendi

LÂ İLÂHE İLLALLAH İLE NEFYEDİLEN VE İSBÂT EDİLEN DÖRT ŞEY

'-Allah sana rahmet etsin- bil ki; Lâ ilâhe illallah'ın ma'nâsı nefiy ve isbâttır. Lâ ilâhe nefiy, illallah isbâttır. Onunla dört şey nefyedilir, dört şey de isbât edilir.

__________________________

Nefyedilenler: [1] İlâhlar, [2] Tâğûtlar, [3] Niddler ve [4] Rablerdir.

İlâh: Bir hayrın celbi yahut bir zararın def'i için kendisine yöneldiğin şeydir. Böyle bir durumda onu ilâh edinmiş olursun.

Tâğûtlar: Kendisine ibâdet edilen ve buna rızâ gösteren veya kendini ibâdete ehil ve lâyık gösteren kimselerdir. Şemsân, Tâc ve Ebû Hadîde gibi…

Niddler: Seni İslâm Dîni'nden alıkoyan âile, mesken, aşîret veya mal türünde her şeydir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: «İnsanlardan bazısı da Allah'ın yanı sıra niddler edinir ve onları Allah'ı sever gibi severler.» [Bakara, 165]

Rabler: Hakka muhâlefet etme hususunda sana fetvâ veren tasdîk ederek itaat ettiğin kimselerdir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: «Âlimlerini ve râhiblerini Allah'ın yanı sıra rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesîh'i de… Hâlbuki, onlara emredilen sadece tek bir ilâha ibâdet etmeleriydi. O'ndan başka hak ilâh yoktur. O onların ortak koşmalarından münezzehtir.» [Tevbe, 31]

İsbât edilen dört şey ise şunlardır:

[1] Yöneliş: Bu da Allah'tan başkasına yönelmemendir.

[2] Ta'zîm

[3] Muhabbet: Nitekim Allah azze ve celle şöyle buyurur: «Îmân edenlere gelince, onlar Allah'ı şiddetlice severler.» [Bakara, 165]

[4] Havf ve Recâ: Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: «Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu O'ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır murâd ederse O'nun fazlını geri çevirip engelleyebilecek yoktur. Allah fazlını kullarından dilediğine verir. O ğafûrdur, rahîmdir.» [Yûnus, 107]

Kim bunları bilir ve kavrarsa Allah'tan başkası ile bağlarını koparır. Bâtılın yüz ekşitmesi ve asık suratlılığı ona ağır gelmez. Nitekim Yüce Allah İbrâhîm –aleyhi ve alâ nebiyyinâ efdalu's-salâti ve's-selâm- hakkında şöyle buyurur: «İbrâhîm ve beraberindekilerde, sizin için güzel bir örneklik vardır. Vaktiyle onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: Biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Sizinle bizim aramızda artık, Allah'a bir ve tek olarak îmân edinceye dek sürecek, ebedî bir buğz ve düşmanlık başlamıştır.»  [Mumtehine, 3]

Şeyhulislâm Müceddid İmâm

Muhammed b. Abdilvahhâb et-Temîmî en-Necdî (vefâtı: 1206 hicrî)

ed-Dureru's-Seniyye fi'l-Ecvibeti'n-Necdiyye (2/122)

Cem': Abdurrahmân b. Muhammed b. Kâsım en-Necdî

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş