AKÎDE
Allah Harf ve Ses ile Konuşur 28 February 2014 tarihinde eklendi

ALLAH HARF VE SES İLE KONUŞUR

KUR'ÂN HARFLERİYLE VE MA'NÂLARIYLA ALLAH KELÂMIDIR!

'«Bu konudaki hilâf yüzeyseldir» sözünüze gelince, durum hiç de öyle değildir. Ancak şöyle denilebilir: «Mu'tezile ile Eş'arîler arasındaki hilâf yüzeyseldir» Çünkü Mu'tezile, Allah'ın kelâmı mahlûktur, der. Eş'arîler ise, mahlûk değildir der ama kelâm onlara göre sadece ma'nâdır. Derler ki: Harfler mahlûktur. Bunun üzerine Mu'tezile şöyle demiştir: Bizimle sizin aranızda bir ihtilâf söz konusu değildir. Çünkü kelâm harflerin ta kendisidir. Siz de harflerin mahlûk olduğunu ikrâr ettiğinize göre nizâ ortadan kalkar. O hâlde bu iki fırka arasında hilâf yüzeyseldir.


Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat mezhebine gelince, o bu iki mezhebe de –hakîkî bir hilâf ile- muhâliftir. Çünkü onlar şöyle demektedirler: Allah'ın kelâmı mahlûk değildir ve kelâm onların nezdinde, hem harflerin hem de ma'nânın adıdır. Böylelikle «Bu konudaki hilâf yüzeyseldir» diyenin hatası ortaya çıkmış oldu. Demek ki, Ehlu't-Tevhîd ve's-Sunne (Tevhîd ve Sünnet Ehli)'nin mezhebi şudur: Allah harf ve ses ile konuşur. Kur'ân da harfleriyle ve ma'nâlarıyla Allah'ın kelâmıdır. Mûsâ Allah'ın kelâmını bizzat kendisinden vâsıta olmaksızın işitmiştir. Kur'ân ve Sünnet bunlara apaçık bir delâletle delâlet eder.'

Allâme Şeyh Abdullah b. Abdirrahmân Ebâ Butayn (vefâtı: 1282 hicrî)
Dureru's-Seniyye (3/231)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş