Tevhid Kelimesi - La ilahe illallah -+

AÇIKLAMA :

SUNUŞ

Kendisinden başka hak ma‘bûd olmayan Rabbimi tev-hîd ederek O’na hamd ederim.

Muvahhidlerin imâmı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e, onun âilesine, ashâbına ve kıyâmete kadar Tevhîd ve Sünnet ehli etbâına salât ve selâm ederim.
Tevhîd kelimesi olan lâ ilâhe illallah, İslâm dîninin aslı ve esasıdır. İslâm’a ve selâmet yurdu olan cennete girmenin anahtarıdır.

Bu kelime; anlamı, rükunları, şartları, gerekleri yani hakikati olmayan kuru bir sözden ibaret değildir. İslâm dînine girebilmek bu rükunları, şartları ve gerekleri yerine getirmeye, müslüman olarak kalabilmek de onu bozan şeylerden sakınıp uzak durmaya bağlıdır. Yoksa hiç kimse, anlamını bilmeden, rükunlarını gerçekleştirmeden, şartlarını ve gereklerini yerine getirmeden, kendisine müslüman demekle veya müslüman olduğunu hissetmekle, hatta Rabb olarak Allah’ı, dîn olarak İslâm’ı ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’i bilmekle, dahası şehâdet kelimesini söyleyerek, namaz kılıp zekât verip oruç tutup hacca gitmekle İslâm dînine girmiş olamaz. Bunları gerçekleştiren de onu bozan şeylerden uzak durmadıkça müslüman olarak kalamaz.
Kitabın Özelliği ve İçeriği

Metin: Tevhid Kelimesi - La ilahe illallah
Çeviri: Emrah Orhan Kurugöllü

Kaç Sayfa : 80

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)