Küçükler İçin Büyüklerin de Duyarsız Kalamıyacağı... -+

AÇIKLAMA :

SUNUŞ

Hamd olsun bir ve tek olarak Allah'a! salat ve selâm olsun kendisinden sonra peygamber olmayana!

Bu kitap; inanç, ibâdet, sîret, âdâb ve benzeri şer'î konularla ilgili, çeşitli soru ve cevaplar içermektedir. Bu soru ve cevapları; küçüklerin ezberlemesi, büyüklerin de oğullarını, kızlarını ve erkek ve kız öğrencilerini eğitirken yardım almaları için hazırladım

Beni, Bu kitabı yazmaya iten etken, anne, baba ve öğreticilerden sorumluluk sahibi bazı kimselerin, kız veya erkek çocuklarla karşılıklı konuşma için uygun olan soruları büyüklerin de duyarsız kalamayacağı  bu soru ve cecvaplar meydana geldi.

Yüce Allah'tan bununla; okuyanı, ezberleyeni, öğreticiyi ve öğrenciyi faydalandırmasını isterim

Sâlim b. Sa'd et-Tavîl

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Metin: Küçükler İçin Büyüklerin de Duyarsız Kalamıyacağı Soru ve Cevaplar
Çeviri: Hüseyin Cinisli

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)