Allah Tahtının (Arşının) Üzerindedir Yarattıklarından Ayrıdır

İbn Ebî Hâtim şöyle der: Bize Ali b. el-Hasen b. Yezîd es-Sulemî tahdîs edip dedi ki: Babamı şöyle derken işittim: Hişâm b. Ubeydullah er-Râzî'yi şöyle derken işittim:

Bir adam cehmîlikten dolayı hapsedildi ve tevbe ettiğini söyledi. Onu imtihân etmesi için Hişâm b. Ubeydullah'a getirdiler. Hişâm ona: Allah'ın tahtının (arşının) üzerinde olduğuna, yarattıklarından ayrı olduğuna şehâdet ediyor musun? dedi. Adam: Şehâdet ederim ki Allah tahtının (arşının) üzerindedir. Ama yarattıklarından ayrıdır ne demek bilmiyorum, dedi. Bunun üzerine Hişâm şöyle dedi: Onu hapse geri götürün, çünkü o tevbe etmemiş!

Hişâm, Fakîh Ebû Hanîfe'nin arkadaşı Muhammed b. el-Hasen ashâbındandır. Muhammed onun evinde vefât etmiştir.

Şeyhulislâm İbn Teymiyye, Beyânu Telbîsi'l-Cehmiyye (1/196); Mecmûu Fetâvâ (5/49)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)