AKÎDE
Mâide 44. Âyet Hakkında Ehl-i Sünnet'in İmâmı Ahmed'in Sözleri 22 October 2015 tarihinde eklendi

MÂİDE 44. ÂYET HAKKINDA

EHL-İ SÜNNET'İN İMÂMI AHMED'İN SÖZLERİ

1- İsmâîl b. Sa'îd Yüce Allah'ın: "Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir." [Mâide, 44] buyruğu hakkında İmâm Ahmed'e sormuş ve şöyle demiştir: «Ahmed'e dedim ki: Bu küfür nedir? Dedi ki: Dînden çıkarmayan küfürdür.»

Ahkâmu'n-Nisâ, (sayfa: 57/91. rivâyet)

2- İbn Hâni şöyle der: «Ahmed'e, Tâvûs'un hadîsi ve: "Dînden çıkarmayan küfür" sözü hakkında sordum. Ebû Abdillah (İmâm Ahmed) şöyle dedi: Bu, "Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir." âyeti hakkındadır.»

Mesâilu İbn Hâni (2/192)

3- İmâm Ebû Dâvûd es-Sicistânî şöyle der: «Ahmed'in, Yüce Allah'ın: "Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir." buyruğunu zikrettiğini işittim. (Daha sonra) Ahmed bize tahdîs etti ve şöyle dedi: Bize Vekî' tahdîs etti ve şöyle dedi: Bize Sufyân, Sa'îd el-Mekkî'den o da Tâvûs'dan şöyle dediğini tahdîs etti: "Bu, dînden çıkaran küfür değildir." (Yine) Ahmed bize tahdîs etti ve şöyle dedi: Bize Vekî' Sufyân'dan o da İbn Cureyc'den o da Atâ'dan şöyle dediğini tahdîs etti: "(Asıl) Küfrün altında bir küfür, (asıl) zulmün altında bir zulüm, (asıl) fıskın altında bir fısktır."»

Mesâilu Ebî Dâvûd (sayfa: 283/1355.,1356.,1357. maddeler)

4- Şeyhulislâm İbn Teymiyye şöyle der: «Selef'in: "İnsanda îmân ve nifak (birlikte) bulunabilir" aynı şekilde "İnsanda îmân ve küfür (birlikte) bulunabilir" sözlerindeki küfür, dînden çıkaran küfür değildir. İbn Abbâs ve ashâbının Yüce Allah'ın: "Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir." buyruğu hakkındaki sözlerinde olduğu gibi… Bu âyet hakkında şöyle demişlerdir: Dînden çıkarmayan küfür ile kâfir oldular. Bu konuda Ahmed b. Hanbel ve onun dışındaki sünnet imâmları da onlara tâbi olmuşlardır.»

Mecmûu Fetâvâ (7/312)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş