AKÎDE
Allah Ses İle Konuşmaz Diyenler Ta'tîlci Cehmîlerdir 28 February 2014 tarihinde eklendi

ALLAH SES İLE KONUŞMAZ DİYENLER TA'TÎLCİ CEHMÎLERDİR!

'Bu kimseler zuhûr edince, sıfatların isbâtına müntesib kimselerden: 'Allah ses ile konuşmaz' diyenler ortaya çıktı. Bunun üzerine Ahmed bunu reddetmiş, böyle diyenleri Cehmîlikle nitelemiş: 'Onlar zındıklardır! Onlar ancak ta'tîl için uğraşıp duruyorlar' demiş ve sonra da Allah'ın ses ile konuştuğuna dâir âsârı rivâyet etmiştir. Aynı şekilde '[Allah'ın kelâmında] harfler mahlûktur' diyeni de reddetmiştir. Abdullah b. Ahmed b. Hanbel Kitâbu's-Sunne'de şöyle der: Babama: 'Burada, Allah ses ile konuşmaz diyenler var' dedim. Dedi ki: Oğlum! Onlar zındık cehmîlerdir! Onlar ancak ta'tîl için uğraşıp duruyorlar' Daha sonra da onların görüşüne muhâlif âsârı zikretti.

Yine bunu, Sahîh'in sahibi Buhârî ve diğer imâmlar da reddetmişlerdir. Buhârî Sahîh'in âhirinde ve Halku'l-Ef'al kitabında âsârdan bu konuda gelenleri rivâyet etmiş ve kendisiyle konuştuğu zamanki Allah'ın sesi ile Kur'ân okudukları zaman kullardan sâdır olan seslerin arasındaki farkı beyân etmiştir. Bu ondan ve ondan başka imâmlardan İmâm Ahmed'e bir muvâfakattır. Şöyle ki: Allah'ın –âsârda geldiği gibi- ses ile konuştuğunu ve bunun kulun kıraatteki sesi olmadığını, bilakis onun kulun sesi olduğunu beyân etmiştir. Nitekim bütün bunları birçok yerde açık seçik ifâde etmiştir. Sünnet ve hadîs imâmlarının tümü bu isbât ve tefrîk üzeredirler. Onlar, ne kelâmda harf ve ses olmadığını  söyleyenlerin bâtıl iddialarına  muvâfakat etmişlerdir ne de [Kur'ân] okuyucularından işitilen sesin ve onların telaffuzunun kadîm olduğunu söyleyenlerin bâtıl iddialarına muvâfakat etmişlerdir. Kur'ân harf ve seslerden başka bir şey değildir de dememişlerdir.'

Şeyhulislâm İbnu Teymiyye el-Harrânî ed-Dımeşkî (vefâtı: 728 hicrî)
Mecmû'u Fetâvâ (12/368)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş