AKÎDE
Miting ve Yürüyüşler Kâfirlerin Âdet ve Yöntemlerindendir 28 February 2014 tarihinde eklendi

MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLER KÂFİRLERİN ÂDET VE YÖNTEMLERİNDENDİR

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî rahimehullah 'Müslümanların Kâbe'ye Yürüyüşü'ne konu olan 'Umer radıyallahu anh hadîsinin hüccet olmaya elverişli olmayan 'da'îf cidden' bir rivâyet olduğuna işaret ettikten sonra şöyle der:

'Tenbîh: Hâfız, İbn Abbâs hadîsi için Ebû Ca'fer b. Ebî Şeybe'yi; 'Umer hadîsi için de Bezzâr'ı kaynak olarak gösterir ve el-Feth'de (7/48) her ikisi hakkında da sükût eder. Bu (sükûtu) güzel değildir. Çünkü bu, –ıstılâhâtı uyarınca- bu iki rivâyetin hasen olduğunu vehmettirir. Hâlbuki –gördüğün gibi- böyle değildir. Galiba bazı davetçi kardeşlerimizi, günümüzde bilinen gösteri, miting ve yürüyüşlerin şer'î oluşuna delîl getirmeye ve bunları Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in davetteki yöntemlerinden biri (!) saymaya yönlendiren sebep veya sebeplerden biri budur. Bu miting ve yürüyüşlerin kâfirlerin adetlerinden ve –hâkimiyetin halka ait olduğuna dâir bâtıl zanlarına münâsib- yöntemlerinden biri olduğundan ve Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in 'Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur' buyruğuna aykırı olduğundan gâfil olan bazı İslâmî cemaatler de hâlen daha bu gösteri ve mitinglere katılmaktadırlar.'

Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî (vefâtı: 1420 hicrî)
Silsiletu'l-Ehâdîsu'd-Da'îfa ve'l-Mevdûa (14/74)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş