Dul Kadının Nikâhı İçin Velîsinin Onayı Şart mıdır?

Allâme Şeyh Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Dul bir kadının evlenebilmesi için (ilk evliliğindeki gibi) tekrar velî onayı gerekir mi? Dulluk durumda evliliğin sahîh olmasının şartları nelerdir?

Cevap: Nikâhın sahîh olmasının şartlarından biri -kadın ister bâkire, ister dul olsun- velî tarafından gerçekleşmiş olmasıdır. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Velîsiz nikâh olmaz.» (1) Yine şöyle buyurmuştur: «Bir kadın, ne kendini evlendirebilir, ne de başka bir kadını evlendirebilir.» (2) Ancak dul olan kadının -ki o, üzerinden sahîh bir nikâh geçip eşi ile zifaf etmiş ve daha sonra boşanmış olan kadındır- açık bir şekilde buna izin vermesi gerekir. Bâkirenin ise susması yeterlidir. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Dul, görüşü alınmadan evlendirilemez. Bakire de izin alınmadan evlendirilemez.» Dediler ki: Ey Allah'ın rasûlü! Bâkirenin izni nasıldır? Buyurdu ki: «Bâkirenin izni susmasıdır.» (3) Hadîsin sıhhati hakkında ittifâk edilmiştir.

Muslim'in Sahîh'inde rivâyet ettiği hadîste Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: «Dul, kendisi hakkında velîsinden daha çok hak sahibidir. Bâkireye gelince, babası ondan izin ister. Bâkirenin izin vermesi onun susmasıdır.» (4) Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in: «Dul, kendisi hakkında velîsinden daha çok hak sahibidir.» sözünün anlamı şudur, dul kadının açık bir izni olmaksızın velîsinin onu evlendirmeye hakkı yoktur. Bu konudaki hadisler bu şekilde bir araya getirilir. İşte bu, ilim ehlinin cumhûrunun görüşüdür. Sahîh hadîslere uygun olan hak görüş de budur. Başarı Allah'tandır.

(1) Ahmed (1/250); İbn Hibbân (4075).

(2) İbn Mâce (1882).

(3) Buhârî (5136); Muslim (1419).

(4) Muslim (1421).


Mecmûu Fetâvâ ve Makâlât Mutenevvia (21/39)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)