İlim Talebesi Bir İmâmı Taklîd Etmeli midir?

Allâme Şeyh İbn 'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Fazîletli Şeyh ilme yeni başlayan talebeye ne nasîhat edersiniz? Mezhep imâmlarından birisini taklîd mi etmeli yoksa yoksa taklîdden çıkmalı mı?

Cevap: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun." (Enbiyâ Sûresi, 7) Yetişme yolunda olan bu ilim talebesi delîllerden hüküm çıkaramadığında onun için taklîd etmekten başka bir seçenek yoktur. Vefat etmiş eski bir imâmı taklîd etmesi ile yaşayan imâmlardan birisini -âlimlerden bir âlimi- taklîd etmesi arasında bir fark yoktur.

Yaşayan bir imâmı taklîd edip ona sorduğunda en güzel olanda işte budur. Fakat bir görüşün sahîh hadîse muhâlif olduğunu açık seçik gördüğünde sahîh olan bu hadîs-i şerîfi alması vâcib olur.


Kitâbu'l-İlm, (s: 115)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)