Namaz Kılmayan Kâfirdir Ona Zekât Verilmez

Allâme İmâm Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu:

Soru: Malımın zekâtını namaz kılmayan bir kadına vermem câiz midir?

Cevap: Zekâtı ona verme! Namaz kılan bir kadına ver. Temiz fakîrleri araştır. Namaz kılmayan –Allah'a sığınırız- kâfirdir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: «Bizimle onların arasındaki ahid namazdır. Her kim onu terk ederse kâfir olur.» Zekât kâfire verilmez. Müellefe-i kulûb olmaları durumu ise müstesnâdır. Aşiret reislerinden ve büyük insanlardan hidâyete ermeleri sebebiyle başkalarının da hidâyete ermesi umulan, kendilerinin hidâyete ermesiyle insanlara büyük faydalar ulaşacak kimselere kalplerinin ısındırılması için zekâtten verilir. Ama sıradan kâfir ferdlere zekât verilmez.

[Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (15/349)]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)