Namaz Kılmayana Zekât Verilir mi?

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Bizim fakîr olan bir komşumuz var. Ancak namaz kılmıyor, kızları ise açık-saçık geziyor. Onlara öğüt ve nasihat verdiğimiz hâlde bunda ısrar ediyorlar. Fıtır zekâtını onlara vermemiz ve onlara tasaddukta bulunmamız câiz midir?

Cevap: Komşunuz namazı terk eden bir kimse ise ve onu ısrarla devamlı terk ediyorsa ona zekât vermek câiz değildir. Çünkü o, müslüman değildir. Zekât, ancak fakîr müslümanlara aittir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 'Bundan sonra Allah'ın onlara; zenginlerinden alınıp fakîrlerine verilecek zekâtı farz kıldığını bildir.' 

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve bütün ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (2/8/431)]

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)