Namazı Cemaatle Kılmayana Zekât Verilir mi?

Allâme Şeyh Abdullah b. Muhammed b. Humeyd rahimehullah'a soruldu:

Soru: Bir komşum var, onun sadaka ve zekâta ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Ancak o cemaatle namaza katılmıyor. Bu durumda zekât veya sadakadan ona bir şeyler vermem câiz midir?

Cevap: Ona nasîhat etmeli ve zekâtından da vermelisin. Umulur ki Allah senin sebebinle ona hidâyet verir. Ancak eğer aslen namaz kılmıyorsa, ona herhangi bir şey vermen câiz olmaz. Çünkü bu adam kâfirdir, herhangi bir özrü söz konusu değildir. Eğer evinde namaz kılıyorsa, âsi ve suç işleyen biridir. Ona nasîhat etmen gerekir. Eğer fakîr ve muhtaç ise –ve ondan daha muhtacı yoksa- ona zekât vermende bir mahzur yoktur. Ancak aslen namaz kılmıyorsa ona verme!


el-Fetâvâ ve'd-Durûs fi'l-Mescidi'l-Harâm (s: 441)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)