Harâm Yoldan Kazanılan Malı Hayır Yolunda Harcamak

Allâme Şeyh Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Allah sizi mübarek kılsın. Bir adam, harâm yollarla yaptığı ticaret ile bir çok mal kazandı. Sonra Allah'a tevbe etti. Bu mallar ile haccetmesi, onlardan tasadduk etmesi, evlenmesi yahut Allah için bir mescid yaptırması câiz midir?

Cevap: Harâm yollar ile kazanç sağlayan hiç kimsenin kazandığı mal, kendisine helâl değildir. Eğer bu mal tam bir zulümle ve bedelsiz olarak alınmışsa, onu sahibine geri vermek suretiyle ondan kurtulması gerekir. Böyle değilse, bu maldan kurtulmak için tasadduk eder, yahut onunla mescid inşâ eder, yahut bunlara benzer hayır yollarından birinde harcar. Fakat bunu yaparken Allah'a yakınlaşmayı kastetmez. Çünkü bu niyeti ona fayda vermez. Şüphesiz ki kim Allah'a harâm bir kazanç ile yakınlaşmaya kalkışırsa Allah bunu ondan kabul etmez. Zira Allah tayyibtir ve ancak tayyibi kabul eder. Yine bunu yaparak sorumluluktan da kurtulmuş olmaz. Çünkü o, bu sadaka ile ondan kurtulmayı murâd etmemiştir. Lâkin, harâm yollarla kazanç sağlayan kimsenin tevbe etmesi ve bu maldan  kurtulması için onu -Allah Subhânehu ve Teâlâ'ya takarrubu kastetmeksizin- O'nu râzı edecek işlerde harcaması gerekir. Bununla sorumluluktan da kurtulmuş olur.

 

Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (12/113)

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)