Köpeğin Yaladığı Süt ve Benzeri Yiyeceklerin Hükmü

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah'a soruldu:

Soru: Köpek sütten ya da başka bir şeyden yaladığında ne yapmak gerekir?

Cevap: Elhamdulillah.

Köpek hakkında âlimler üç farklı görüşte ihtilâf etmiştir:

İlki: Salyası da dâhil köpek her şeyi ile temizdir. Bu, Mâlik'in mezhebidir.

İkincisi: Kılları da dâhil her şeyi ile necistir. Bu da Şafiî'nin mezhebi ve Ahmed'ten gelen iki rivâyetten biridir.

Üçüncüsü: Kılları temiz ama salyası necistir. Bu, Ebû Hanîfe'nin mezhebi ve Ahmed'ten gelen iki rivâyetin diğeridir. Görüşlerin en sahîhi budur.

Elbiseye ya da bedene kıllarının ıslaklığı isâbet ederse bununla elbise ya da beden necis olmaz. Eğer sudan yalarsa su dökülür. Süt ve benzerlerinden yalarsa, bu durumda Mâlik'in ve ondan başkalarının görüşünde olduğu gibi âlimlerden bir kısmı bunun içileceği görüşündedirler. Âlimlerden bazısı da Ebû Hanîfe, Şafiî ve Ahmed'in mezhebinde olduğu gibi bunun döküleceği görüşündedirler. Süt çok olduğu takdîrde ise sahîh olan görüş necis olmayacağıdır. Allah daha iyi bilir.

Câmiu'l-Mesâil (7/319)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)