Kusmuk Necis midir?

Fazîletli Şeyh Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrâk'a soruldu:

Soru: Allah size ihsânda bulunsun. Kusmak abdesti bozar mı? Elbiseye bulaşan kusmuğa necis olarak mı i'tibâr edilir? Başıma böyle birşey geldi ve ben de namazı bu elbisemle kıldım.

Cevap: Hamd, tek başına Allah'ın hakkıdır. Salât ve selâm kendisinden sonra Nebî gelmeyecek olanın üzerine olsun. Ulemânın iki kavlinden sahîh olana göre kusmak abdesti bozmaz. Buna binâen necis de değildir. İlim ehlinin bir kısmı ise kusmuğun çok olduğu takdîrde abdesti bozacağı görüşündedir ve onlara göre kusmuk necistir, ondan temizlenmek gerekir. İbni Mâce'nin Âişe radıyallahu anhâ'dan merfû olarak rivâyet ettiği şu hadîs ile delîl getirirler: "Her kime kusmuk, burun kanaması, ağza mideden gelen (kusmuk dışındaki) şeyler ya da mezi isâbet ederse namazdan ayrılsın ve abdest alsın." Ancak bu hadîs zayıftır. Hâfız İbni Hacer'in Bulûğu'l-Merâm'da dediği gibi imâm Ahmed ve başkaları bu hadîsi zayıf saymışlardır. Bu yüzden derim ki -soruyu soran kardeşim- namazın sahîhtir. Hattâ kusmuğun necis olduğu kavline göre bile namazın sahîhtir. Çünkü sen bunun hükmünü bilmeden namazı kıldın. Allahu a'lem.

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)