Koyun Kesmeyi Adayan Kesmeyip Parasını İnfâk Edebilir mi?

Şeyh Muhammed b. Abdullah es-Subeyl'e soruldu:

Soru: Hanımım bir adet koyun kesmeyi ve bunu komşulara dağıtmayı adadı. Bu durumda eşimin koyunu kesmek yerine parasını fakirlere dağıtması câiz olur mu?

Cevap: Bir şey adayan kimse için adadığı adağını başka bir şeye değiştirmesi câiz değildir. Bilakis adadığı gibi yerine getirmesi üzerine vâciptir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

"Onlar, adaklarını yerine getirirler ve şerri yaygın olan bir günden korkarlar." [İnsân, 7]

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur:

"Her kim Allah'a itâat etmeyi adamışsa O'na itâat etsin. Her kim de Allah'a isyân etmeyi adamışsa O'na isyân etmesin." (Buhârî)

Bundan dolayı adadığı şeyi yerine getirmesi eşinin üzerine vâcibtir. Adadığı şeyin parasını dağıtması da câiz değildir.

Allah en doğrusunu bilendir.

Fetâvâ (3/427)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)