İçki Bağımlısının Arkasında Namaz Kılınır mı?

Şeyhulislâm İbn Teymiyye rahimehullah'a soruldu:

Soru: İçki bağımlısı olan bir kimsenin arkasında namaz kılmak sahîh midir, değil midir? İçki bağımlısı nasıl tanımlanır? O, (içki içmeyi) hiç terketmeyen mi, vaktinin çoğunda sarhoş olan mı, yoksa kalbiyle, içkiyi her bulduğunda içmeye niyetli olan mıdır?

Cevap: Her kim içkiyi (devamlı sûrette) bir gün içip ardından bir ay boyunca içmiyorsa ve kimin niyyeti ona gücü yettiğinde içmek ise o, içki içmekte ısrarcı olan, bundan tevbe etmeyen kimsedir. Aynı şekilde içki içmeyi onun benzeri içecekleri içer gibi adet edinen kimse de vaktinin çoğunda sarhoş olmasa bile içki bağımlısıdır. İçki alışkanlığı et alışkanlığı gibidir. Bazı insanlar her gün, bazıları birer gün arayla, bazıları da haftada bir yahut iki kez et yerler. Bunların tamamı bağımlıdırlar.

İçki içmeye ısrar edeni de onun bağımlısı olanı da namaz imâmlığı ile görevlendirmek câiz değildir. Ancak kendisine karşı gelmenin mümkün olmadığı muktedir (yönetici) böyle birini namaz için görevlendirdiğinde, onunla birlikte kılmaya ihtiyâç duyulan cuma gibi ve ondan başkasının kıldıramayacağı cemaat namazı gibi namazlar bu imâmın arkasında kılınır. Ama, eğer meşrû bir sûrette dindar birinin arkasında namaz kılmak mümkün ise bu, fâcir birinin arkasında namaz kılmaktan daha evlâdır. Allah daha iyi bilir.

 

Câmiu'l-Mesâil (8/448)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)