İki Namazı Özürsüz Cem Etmek Câiz midir?

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Öğle ve ikindi namazlarını cem' etmek câiz midir? Özellikle evden uzakken ya da alışverişe gidildiğinde, oralarda namaz için yer bulmanın zor ve meşakkatli olduğu durumlarda bu namazlar cem' edilebilir mi?

Cevab: Her namazı kendi vaktinde edâ etmek vâcibtir. Nitekim Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: 'Muhakkak ki namaz mü'minlerin üzerine vakitleri belirli bir farzdır.' (Nisâ, 103) Namaz vakitleri hakkında gelen sahîh Cibrîl hadîsinde ise Cibrîl Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'e her namazın ilk ve son vakitlerinde imâmlık yapmış ve: "Bu iki vaktin arası senin ve ümmetinin vakitleridir" demiştir.

Öğle ve ikindiyi ya da akşam ve yatsıyı hastalık, sefer ve benzeri şer'î bir gerekçe olmadıkça cem' etmek câiz değildir. Alışverişe gidip de namaz kılacak yer bulamamak ise namazın vaktini geciktirmek ya da başka bir namazla cem' etmek için şer'î bir özür değildir. Müslümanın üzerine düşen, namazına dikkat etmesi, nerede olursa olsun namazlarını vaktinde edâ etmeye özen göstermesidir.

Başarı Allah'tandır. Allah nebîmiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm etsin.

 
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
Nâib: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Bekr Ebû Zeyd
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (2/7/34)]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)