Matematik Öğrenmeye Sevap Alır mıyım?

Fazîlet sahibi Şeyh İbn 'Useymîn'e soruldu:

Soru: Fazîletli Şeyh öğrencinin, Allah'ın yüzünü kastederek matematik öğrenmesiden dolayı kendisine bir ecîr var mıdır?

Cevap: Eğer bu matematik bilgileri, müslümanlara hayatlarında fayda sağlayacak şeylerden ise ve kişi de, bunun ile insanlara fayda ulaştırmaya niyyet ederse bu niyyeti dolayısıyla sevap kazanır. Ancak matematik şer'î ilimler gibi değildir. O mübâh işlerden olduğu zaman bir vesîle olur. Eğer o insanların yaşamlarında menfaatli olacak bir sonuca aracılık ediyorsa bundan dolayı kişi ecîr kazanır. Nitekim şer'î kâide şu şekildedir: "Mübâh geniş bir kısımdır. Bu mübah yerine göre harâm, mekrûh, müstehâp ve vâcip olabilir."

Bunu şöyle misallendirebiliriz: Alışverişte asıl olan onun helâl olmasıdır. Fakat bu hüküm duruma göre bazen vâcip, harâm, müstehâb ve mekrûh olabilir. Örneğin, birisi senden yiyecek, içecek maddesi gibi kendisiyle hayatını devam ettirebileceği bir şeyi satın almak istediğinde satmanın hükmü nedir? Hükmü vâcibtir. Başka bir kimse de senden şarap yapmak için üzüm satın almak isterse, satmak harâm olur. Başka birisi de yanında su yokken abdest alabileceği suyu satın alması vâcibtir.

Buna binâen şöyle deriz: "Mübâh olan bir şey, meşrû' bir işe aracılık ediyorsa meşrû'; haram bir işe aracılık ediyorsa harâm olur."

(Kitâbu'l-İlm (s: 143))

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)