Ölüye Telkînde Bulunmak ve Kabir Yüksekliğinin Ne Kadar Olması Gerektiği

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Ölüyü defnettikten sonra ona (kabir sorgusu ile ilgili) telkînde bulunmanın hükmü nedir? Ve kabir üzerindeki toprağın yerden yüksekliği ne kadar olmalıdır?

Cevâb: Ölüyü defnettikten sonra yapılan telkîn bid'attir, câiz değildir. Bu konuda gelen hadîs Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den sâbit olmadığı için bununla amel etmek câiz değildir.  Ancak meşrû olan, müslüman olan ölüyü defnettikten sonra kabri başında durup onun için Allah'tan bağışlanma talebinde bulunmaktır. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği sâbit olmuştur: "Kardeşiniz için bağışlanma dileyin ve onun için sebât isteyin. Çünkü o şu an sorguya çekiliyor."

Kabrin yerden yüksekliğindeki meşrû' olan ölçü yaklaşık bir karış kadardır.

Başarı Allah'tandır. Allah Nebîmiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm etsin.

 

Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (2/7/325)]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)