Cenâze Namazında Sünnet Olan Tek Selâm Vermektir

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Okul kitaplarında cenâze namazında selâmın sağ tarafa tek selâm olduğunu okudum. Ancak başka kitaplarda cenâze namazında selâmın sağa ve sola her iki tarafa olacağını okudum. Sahîh olan nedir ve bunun illeti nedir?

Cevap: Cenâze namazı bir ibâdettir, ibâdetlerde aslolan ise tevkîftir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in: «Namazın tahlîli (bitişi) selâmdır» [Ahmed, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Dârimî] buyruğunun umûmî ifâdesinden dolayı cenâze namazında selâm vermek sâbittir. Sahâbeden ve tâbiînden bazılarının ameli de cenâze namazında sağ yana tek selâm vermek olagelmiştir. Onlar arasında bu konu hakkında bir ihtilâf bilinmemektedir. Onlardan herhangi birisinin de -bildiğimiz kadarıyla- cenâze namazında iki selâm ile ayrıldığı sâbit olmamıştır. Bu konuda muhâlefet edenler ancak onlardan sonra gelen bazı fakîhlerdir. Onlar da bunu rukû ve secdesi olan namazlara kıyâs ile söylemişlerdir. Hâlbuki ibâdetlerde kıyâs ile amel edilmez. Çünkü ibâdetler, Kur'ân'ın veya Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in sâbit sünnetinin delâlet ettiği şeye binâ edilirler. Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/8/390]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)