Kabrin Üzerine Ağaç Dalı Koymanın Hükmü

Fazîletli Şeyh Allâme Muhammed b. Sâlih el-Useymin'e soruldu:

Soru: Azap gören iki kabir sahibini delîl göstererek kabrin üzerine yaş bir dal veya benzeri bir şey koymak sünnet midir yoksa bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e husûsi bir şey midir eğer böyle ise bu husûsiyetin delîli nedir?

Cevap: Kabrin üzerine yaş bir dal ya da benzeri bir şey koymak câiz değildir. Bilakis bu bir bid'at ve ölü hakkında kötü zan beslemektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem (hurma dalını) her kabrin üzerine koymamıştır. Ancak azap görmekte olduklarını bildiğinde bu iki kabrin üzerine koymuştur. Kabrin üzerine hurma dalı koymak ölüye karşı büyük bir cinâyet ve kötü bir zandır. Hiç kimse için müslüman kardeşi hakkında kötü zan beslemesi câiz değildir. Kabrin üzerine hurma dalı koymak, kişinin kabrin sahibinin azap görmekte olduğuna i'tikâd ettiği anlamına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise bu iki kabrin üzerine hurma dalını ancak bu iki kabrin azap görmekte olduklarını bildiğinde yapmıştır.

Özetle; kabrin üzerine hurma dalı ya da benzeri bir şey koymak bid'attir. Ölü hakkında kötü zan beslemektir. Şöyle ki; bunu kabrin üzerine koyan onun azap gördüğünü zannetmekte ve onun için azabın hafifletilmesini istemektedir. Sonra bizler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi bu işi yapacak olursak, onun hakkında ki şefaatimizin Allah tarafından kabul edilip edilmeyeceğini de bilmiyoruz.


Seb'ûne Suâlen fî Ahkâmi'l-Cenâiz - Soru: 46 S: 31

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)