Kur'ân Okuyup Sevâbını Ölüye Bağışlamak Câiz midir?

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Kur'ân okumanın ve diğer ibâdet çeşitlerinin sevâbı ölüye ulaşır mı? Çocuklarının bunu yapması ile başkalarının yapması eşit midir?

Cevap: Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'ân okuyup da sevâbını akraba veya diğer ölülere bağışladığına dâir bildiğimiz kadarıyla herhangi bir şey sâbit olmamıştır. Eğer Kur'ân okumanın sevâbı ölülere ulaşacak olsaydı, bu hususta bizzat kendisi hırslı olur ve ölülerine onunla fayda verebilsinler diye ümmetine de bunu açıklardı. Şüphesiz ki o, mü'minlere karşı oldukça şefkatli ve oldukça merhametlidir. Hulefa-i Râşidîn ve diğer sahâbîler de bu hususta Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu izlediler. Allah onlardan razı olsun. Onlardan hiçbirinin Kur'ân'ın sevâbını başkasına hediye ettiğini bilmiyoruz. Hayrın tümü, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in, Hulefa-i Râşidîn'in ve diğer sahâbîlerin yoluna uymaktadır. Şer ise, bid'atlere ve dînde sonradan çıkan şeylere uymaktadır. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bundan sakındırarak şöyle buyurmuştur: "Dînde sonradan çıkan şeylerden sakının! Çünkü her yenililk bid'at, her bid'at dalâlettir." Yine şöyle buyurur: "Kim bizim bu dînimizde, ondan olmayan bir şeyi ortaya atacak olursa, o merdûddur." Buna binâen ölüler için Kur'ân okumak câiz değildir. Bu okumanın sevâbı da ölüye ulaşmaz. Bilakis bu, bid'attir.

Diğer ibâdetlere gelince, ölü adına sadaka vermek, ölü için dua etmek, onun adına haccetmek gibi sevâbının ölüye ulaşacağına dâir sahîh delîl olan şeylerin kabûl edilmesi gerekir. Hakkında delîl sâbit olmayan şeyler ise -delîl ortaya konulana dek- ğayr-i meşrûdur. Bunlara binâen, ölü için Kur'ân okumak câiz değildir ve -âlimlerin iki görüşünden daha sahîh olanına göre- bu okumanın sevâbı ölüye ulaşmaz. Bilakis bu, bid'attir.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/9/43]

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)