Ölü Gece Defnedilebilir mi?

Şeyh Muhammed el-'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Ölülerin gece defnedilmeleri câiz midir?

Cevap: Evet, ölülerin gece defnedilmesi kişi vâcib olan tağsîli (ölüyü yıkama), tekfîni (kefenleme) ve üzerine namaz kılmayı edâ ettiyse câizdir. Ölünün gece defnedilmesi câizdir, nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem gece defnedilmiştir. Ebû Bekr radıyallahu anh'ın da gece defnedildiği zikredilmiştir. Aynı şekilde mescide hizmet eden kadın da gece defnedilmişti. [Buhârî (458); Müslim (71 ve 956)] Asl olan cevâzdır. Bu da defnin -defnedenin edâ etmesi gereken tağsîl, tekfîn ve üzerine namaz kılmak gibi vazîfeleri edâ etmesi şartıyla- gece olmasının câizliğine delâlet eder.


Fetâvâ fî'l-Cenâiz (s: 180)

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)