Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmeyenler Hakkında Davet İmâmlarının Sözleri (4)

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEYENLER HAKKINDA

DAVET İMÂMLARININ SÖZLERİ (4)

Allâme İmâm Süleymân b. Sehmân (vefâtı: 1349 hicrî) şöyle der:

«Ancak şunun bilinmesi gerekir: Tâğûta muhâkeme olan veya Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmeden ve onların hükmünün Allah ve Rasûlü'nün hükmünden daha mükemmel ve daha güzel olduğuna i'tikâd edenin durumu kişiyi dînden çıkaran i'tikâdî küfre ilhâk edilir. Nitekim bu, kişiyi dînden çıkaran on şeyi açıklayan Nevâkıdu'l-İslâm risâlesinde mezkûrdur. Böyle i'tikâd etmeyen ancak tâğûta -onun hükmünün bâtıl olduğuna inanarak- muhâkeme olan kişiye gelince; bu, amelî küfürdendir.»

İrşâdu't-Tâlib ilâ Ehemmi'l-Metâlib (9)

 

PAYLAŞ
(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir ilah mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz! (Neml, 62)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)