Allah'ın İndirdikleri İle Hükmetmeyenler Hakkında Davet İmâmlarının Sözleri (2)

ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HÜKMETMEYENLER HAKKINDA

DAVET İMÂMLARININ SÖZLERİ (2)

Allâme Şeyh Muhammed b. Ali b. Ğarîb en-Necdî (vefâtı: 1209) 'Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir.' [Mâide, 44] buyruğu hakkında şöyle der:

«Hâricîler, bu âyetin zâhirinden dolayı anlamı umûmî kabûl etmiş ve şöyle demişlerdir: Bu âyet, Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyen herkesin kâfir olduğuna dâir net ve açık bir buyruktur. Günah işleyen herkes de Allah'ın indirdiğinden başkası ile hükmettiğine göre onun da kâfir olması gerekir. Ancak bu konuda Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat onların hilâfına icmâ etmiştir.

Bizler ise (1) Allah'ın indirdiklerinden sadece tevhîd ile hükmetmeyen, tam aksine zıddı ile hükmedip şirk işleyen ve şirk ehlini velîler edinip onları muvahhidlere karşı destekleyen kimseleri tekfîr ediyoruz. Ya da onu davet ettikten sonra imtinâ edip ısrar eden ve dînin erkânını inâd ve azgınlık ile yerine getirmeyenleri ve dînin diğer konularından ve îmânî ğaybî hususlardan Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiklerini inkâr edeni tekfîr ediyoruz.»

et-Tavdîh an Tevhîdi'l-Hallâk fî Cevâbi Ehli'l-Irâk (1/426)

 

(1) Şeyh hocası Müceddid İmâm Muhammed b. Abdilvahhab'ı ve arkadaşları olan diğer davet imâmlarını kasdediyor.

 

PAYLAŞ
«Onların etrafında doldurulmuş kadehler dolaştırılır. O içki ne rahatsızlık verir ne de sarhoş eder. Yanlarında da el değmemiş, yalnız kendilerine göz dikmiş, iri gözlü hûriler vardır. » (Saffat/46-47-48)
Bir Müslüman bir ağaç diker de onun mahsulünden bir insan yahut hayvan yerse, muhakkak o yenilen şey, ağacı diken kimse için bir sadaka olur. (Buhari 13/6005, Müslim 1552/8)
İmam Ahmed b. Sinan el-Kattân –rahimehullah- der ki: "Dünyada ne kadar bid’atçi varsa, mutlaka hadis ehline buğzeder. Çünkü adam bid’at ortaya koydu mu kalbinden hadisin lezzeti sökülüp, alınır." (İmam Nevevî: "et-Tezkira".)